Κεφάλαια 1-2

Ο χάρτης/τα είδη χαρτών
Ο χάρτης
  • απεικονίζει τη μορφή που έχει ένα μέρος της επιφάνειας της γης
  • και τις αλλαγές πάνω σ αυτό.
  • αναπαριστά τοπία της γης.
  • βοηθά στην επικοινωνία μας.

Screen_Shot_2011-11-29_at_2.27.35_μ.μ..png

Kεφάλαια 3-4-5

Η ταυτότητα του χάρτη
Screen_Shot_2011-11-29_at_2.23.28_μ.μ..pngΚεφάλαιο 23

Η βλάστηση της Ελλάδας
Κεφάλαιο 24

Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας


Cmap2A.jpgCmap3.jpg


Κεφάλαιο 10

Νησιωτικά συμπλέγματα της Ελλάδας,
παρουσίαση από τον μαθητή ΚΣ